Pierwiastek

Pierwiastek chemiczny – substancja chemiczna zawierająca tylko atomy o takiej samej liczbie atomowej.

Atom (z gr. niepodzielny) - najmniejszy składnik materii, któremu mogą zostać przypisane właściwości chemiczne. W skład atomu wchodzą: jądro oraz otaczające go elektrony - o ładunku elektrycznym ujemnym. Jądro składa się z nukleonów, które tworzą protony - cząstki o ładunku elektrycznym dodatnim i neutrony - cząstki elektrycznie obojętne.

Oznaczenia pierwiastków
Pierwiastki oznaczane są poprzez skróty 1- i 2-literowe, np. C - węgiel, Fe - żelazo. Dopuszcza się także skróty 3-literowe dla tymczasowego oznaczania pierwiastków, np. UUq - Ununquadium.

Systematyka nazw pierwiastków jest kontrolowana przez Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej - IUPAC. Zajmuje się ona m.in. standaryzacją symboliki, nazewnictwa i wzroców wielkości fizycznych, stosowanych na całym świecie.

Znanych jest 92 pierwiastków występujących naturalnie na Ziemi, reszta to pierwiastki otrzymane sztucznie.